Opdrachtgever
Gemeente Cranendonk
Project

De Baronie van Cranendonk

Jaar

2018 – 2020

Projectleden
  • Joop
  • Ron
  • Luca
  • Joep
Deliverables
  • Gebiedsontwikkeling
  • Procesregie
  • Financieel advies
  • Haalbaarheid exploitaties
  • Logistiek

Een idyllische plek met veel kwaliteiten

In het hart van gemeente Cranendonck, tussen de kernen Budel, Soerendonk en Maarheeze, ligt het Cranendonckse bos met daaromheen een bijzonder natuur- en cultuurlandschap: de Baronie van Cranendonck. De Baronie van Cranendonck heeft veel kwaliteiten: het is een idyllische plek met monumentale panden en middenin de natuur. Dit terrein had al stakeholders met ideeën voor de inrichting, maar de uitvoering kwam lange tijd niet van de grond. Met onze Phidias aanpak hebben we een visie geschreven die niet alleen de toekomst omschrijft maar ook handvaten biedt om direct te kunnen starten.

Cranendonck

Een nieuw ecosysteem

Het gebied heeft enorme kwaliteiten, dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Het draaide vooral om de activatie van het gebied en het vergroten van de belevingswaarden. Om deze reden hebben we gekozen voor een compleet vernieuwende aanpak. In plaats van top-down te ontwerpen zijn we bottum-up gaan ontwikkelen. Middels onze visie die inzet op het creëren van een integraal ecosysteem met nauwe samenwerkingen tussen belanghebbenden, zijn we op zoek gegaan naar initiatieven voor het gebied. “Op zoek naar mensen met intrinsieke motivatie die kansen zien om hun dromen in het gebied te verwezenlijken”. Samen met de initiatiefnemers en de omwonenden hebben we een nieuw bestemmingsplan opgesteld in combinatie met een boekwerk vol ruimtelijke kwaliteiten. Met als hoofddoel een organische en vol te houden ontwikkeling op te starten... En dat is gelukt!

We ontwikkelen samen

Het team van Phidias vervulde de rol van procesregisseur, conceptbewaker, financieel adviseur en stedenbouwkundige. Met als resultaat een unaniem akkoord van zowel de gemeenteraad, de omwonenden en de stakeholders. In de ontwikkeling van het concept voor de Baronie van Cranendonck is gekozen voor een vraaggerichte aanpak. Door vraaggericht te werken zijn keuzes gebaseerd op wensen én knelpunten van de verschillende belanghebbenden; buurtbewoners en initiatiefnemers. Centraal bij deze aanpak staat het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het gebied naar de samenleving. We ontwikkelen het gebied echt samen.

Samenwerken met de ondergrond

In de visie hebben we nagedacht over de wijze waarop we een lokaal ecosysteem konden ontwikkelen. In plaats van tegen elkaar te concurreren worden connecties gelegd. Hierdoor worden concepten en ideeën sterker en ontstaat saamhorigheid. De belangrijkste uitganspunten zijn hierbij het herstel van het landschap, het verbeteren van de toegankelijkheid, het inzetten van de ondergrond als deel van de exploitatie en ‘last but not least’, het plan vormen rondom de kwaliteiten die het gebied al kent.

Speelruimte voor initiatiefnemers

In plaats van alles in steen te beitelen hebben we ervoor gekozen dit project op te leveren in de vorm van een flexibel document genaamd “De ruimtelijke kwaliteiten.” Een document dat als doel heeft de kwaliteiten van het gebied te waarborgen en inzet op kansen in plaats van op wat er allemaal niet kan. Zo geef je voor de toekomst speelruimte aan creatieve initiatiefnemers. Er zal een commissie worden opgesteld die oordeelt over toekomstige ontwikkelingen. Zij toetsen de ingediende plannen aan de visie.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Kom op de koffie, we wisselen graag even van gedachten.